Skip to content

нөхцөл

Дараахь үйл явцын ландшафтаас тодорхойлсон шаардлагууд (вэбсайтын хэсэг “бид хэрхэн ажилладаг”) болон World Garden Mongolia нийгэмлэг, түүний үйл ажиллагаанд тавигдах жүжигчидтэй холбоотой шаардлагуудыг танилцуулж байна. Шаардлага нь гол төлөв дараахь бүлгүүдийн жүжигчдэд суурилдаг.

  • хандивлагчид, дэмжигчид тавигдсан -> “үр ашиг ба үр ашиг” -ийн шаардлагууд
  • засгийн газрын эрх бүхий байгууллагууд -> зохицуулалтын / хууль эрх зүйн шаардлага
  • нийлүүлэгчид ба хамтын ажиллагааны түншүүд -> зохион байгуулалт, эдийн засгийн шаардлага
  • хоршоо World Garden Mongolia өөрөө -> дотоод / байгууллагын шаардлага

 

албан шаардлага / стандарт, хууль эрх зүйн кадастр (хоёр багана):

Холбоотой холбоотой хууль эрх зүйн бүртгэл:https://www.legalinfo.mn/law Веркнүпфунг
Монгол Улсын Ойн тухай хууль (2012.05.17-ны өдрийн байдлаар) German, Englisch, Mongolian
Монгол Улсын усны тухай хууль (2012.05.17-ны өдрийн байдлаар) German, Englisch, Mongolian
Монгол Улсын Хөрс хамгаалах, цөлжих тухай хууль (2012.05.17-ны өдрийн байдлаар) German, Englisch, Mongolian
Монгол Улсын Агаарын тухай хууль (2012.05.17-ны өдрийн байдлаар) German, Englisch, Mongolian
Монгол Улсын Газрын тухай хууль (2002.06.07-ны өдрийн байдлаар) German, Englisch, Mongolian
Монгол Улсын газрын төлбөрийн тухай хууль (1997.04.24-ний өдрийн байдлаар) German, Englisch, Mongolian
Монгол Улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995.03.30-ны өдрийн байдлаар) German, Englisch, Mongolian
Ургамлын тухай Монгол Улсын хууль (11.04.1995 оны байдлаар) German, Englisch, Mongolian
Ургамлыг хамгаалах тухай Монгол Улсын хууль (2007.11.15-ны өдрийн байдлаар) German, Englisch, Mongolian
Монгол Улсын сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль (2007.01.11-ний байдлаар) German, Englisch, Mongolian
Монгол Улсын ТББ-ын тухай хууль (1997.01.31-ний байдлаар) German, Englisch, Mongolian
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай Монгол Улсын хууль (23.10.1997 оны байдлаар) German, Englisch, Mongolian
Монгол Улсын Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль (15.11.1994 оны байдлаар) German, Englisch, Mongolian
Ус, цаг уур, орчны хяналт шалгалтын тухай Монгол Улсын хууль (1997.11.13-ны өдрийн байдлаар) German, Englisch, Mongolian
Иргэний хууль / Иргэний хууль (10.01.2002 оны байдлаар) German, Englisch, Mongolian

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *