Skip to content

бид хэрхэн ажилладаг

Татаж авах

Дээрх диаграммыг хавсаргасан хүснэгтэд харахад холбооны дотоод үйл ажиллагааг 3 ангилалд хувааж болно (менежментийн даалгавар, үндсэн ажил, дэмжих даалгавар).

  • Удирдлагын даалгавар нь холбооны үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, чиглүүлдэг бөгөөд холбооны удирдах зөвлөлийн үүрэг юм. Тэд үндсэн ажлуудад шууд нөлөө үзүүлдэг.
  • гол ажил бол арчилгааны мод тарих явдал юм
  • Дэмжих даалгавар нь үндсэн даалгаврын жигд ажиллагааг хангах бөгөөд удирдлагын даалгавар шиг үндсэн ажилд шууд нөлөөлдөг

Холбооны дотоод үйл ажиллагаанаас гадна нийгэмлэгийн ажилд муугаар нөлөөлөх эсвэл дэмжих хүчин зүйлүүд байдаг. Үүнд манай төрийн байгууллагууд, хувийн компаниуд, ханган нийлүүлэгчид, иргэний нийгмийн оролцогчдын дэмжлэг зэрэг шаардлагууд багтдаг. Холбоо нь эдгээр шаардлагыг мэдэж, үйл ажиллагаа, үйл ажиллагааныхаа дагуу чиглүүлэх ёстой.

Модыг тарьж, холбоодын баг, идэвхитэй дэмжигчид халамжлан суулгасны дараа уг холбоо нь дээр дурдсан жүжигчдийн сэтгэл ханамжийг байнга, байнга анхаарч ажилладаг.

  • өөрсдийнхөө тарьсан мод эрүүл ургадаг болохыг хараад дэмжигчид сэтгэл хангалуун байдаг
  • Хэрэв та цаг тухайд нь төлж, клуб таны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дахин худалдаж авбал нийлүүлэгчид сэтгэл хангалуун байдаг
  • эрх баригчид, өмнө нь хэлэлцэж, тодорхойлсон нөхцлийг бүх цаг үед хангаж байвал сэтгэл ханамжтай байдаг

Үүний тулд тус холбоо нь дээр дурдсан янз бүрийн тоглогчдын шаардлагыг холбогдох шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг үнэлэхэд ашиглаж болох шинж чанаруудтай харьцуулахыг хичээдэг. Мод тарих тохиолдолд эдгээр шинж чанарууд нь жишээлбэл, модны өсөлт (жилд см-ээр хэмжигддэг) ба жилд тарьсан модны тоо, түүнчлэн бүх жилийн турш тарьсан нийт модны тоотой холбоотой байдаг (төслийг үзнэ үү). хуудас “Ойжуулалт: Баянзүрх уул“). Ирээдүйд энэ үйлчилгээний санхүүгийн амлалт нь хандивын бүртгэлд харагдах ёстой бөгөөд ингэснээр жилд хичнээн мод тарьж, арчлахад хэдэн мөнгө зарцуулсан нь тодорхой болно. Модны эрүүл мэндийн хувьд эдгээр шинж чанарууд, жишээлбэл, модны ургалт (жилд см-ээр хэмжигддэг), нахиалах (хавар нахиа авах тоогоор хэмжигддэг) зэрэг хамаардаг. Эдгээр гол тоонуудын хамт холбоо амжилтыг үнэлэх боломжтой.

Хэн юу хийдэг вэ?
Даалгаврын тойм хүснэгтэд үнэ цэнэтэй ажлыг үр дүнтэй ашиглахын тулд клубын гишүүн тус бүрийн хариуцах салбарыг тодорхой зохицуулсан болно. Санхүүгийн хувьд үр дүнтэй шийдвэрийг зөвхөн холбооны Удирдах зөвлөлөөс гаргадаг бөгөөд багаар санал өгөх, дэмжигчдээс асуух замаар бус шийдвэр гаргадаг.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

impressum-legal-disclosure privacy disclaimer contact